În atenția asociațiilor și cluburilor sportive din județul Cluj:

2020:01:15 11:43

"Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Publicata in Monitorul Oficial nr. 589/18.07.2019 "II. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii 2.1. Modificarile aduse OG nr. 26/2000 se refera la prevederea in mod expres a obligatiei declararii beneficiarului real al unei asociatii sau fundatii la momentul formularii cererii de inscriere a acesteia in Registrul asociatilor si fundatiilor, anual sau ori de cate ori intervine o modificare privind datele de identificare.

Astfel, la constituire: Pentru asociatii:

- Actul constitutiv al asociatiei trebuie sa contina datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social;

- Denumirea asociatiei: va contine in mod obligatoriu cuvantul "asociatie". Denumirea exprimata intr-o limba straina va cuprinde si traducerea in limba romana;

- Se vor depune copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii membrilor asociati;

- Se va depune declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, a persoanei care formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta.

< Inapoi